• 17. Sep­tem­ber 2023 | ORSO­pa­lais Berlin

    Gib hier Dei­nen gewünsch­ten Text ein

  • 2. Dezem­ber 2023 | Kon­zert­haus Freiburg

    Rockin’ Xmas | Rock meets Clas­sic at its best!

  • 03. Janu­ar 2024 | Phil­har­mo­nie Berlin

    Rock-Sym­pho­ny-Night | Rock meets Clas­sic at its best!